LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Nyt fra censorformanden, d. 24. marts, 2013

Af Hans Krab Koed, censorformand og
censornæstformand for kristendomskundskab/religion

Censorformandskabet har siden sidste nyhedsbrev holdt møder 14. nov. 2012;17. jan. og 18. marts 2013 og bl.a. drøftet følgende:

Plan for censormøder 2014

Næste års censormøde i Odense 29. april 2014 kl. 14.00 – 16.30

Hans Krab Koed

Censormøder 2013

Der er blevet holdt to censormøde i jan., ét i Århus og ét i Kbh.
Der kom sammenlagt ca. 340 censorer til møderne i 2013. Det vurderes at være alt for få ud af ca. 1200 mulige.
Der vil snart være referater på hjemmesiden

Website

Både ministeriet og censorformandskabet har fået nye websites

Se ny mulighed for at vælge at stå som passiv censor i en periode.
Det er gavnligt for systemet, at man kontrollerer data og fx vælger at stå som passiv, hvis man i en længere periode ikke klan påtage sig censur

Ny læreruddannelse

BEK nr. 231 af 08/03/2013 Gældende
§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013 og har virkning for studerende, der efter denne dato begynder på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen eller meritlæreruddannelsen. § 25, stk. 2, har dog først virkning fra 1. august 2014.
Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145748

Kompetencemålsgrupperne til den nye læreruddannelse for længst færdige med deres arbejde, de nationale faggruppe ligeså; men til gengæld er det meningen, at de nationale faggrupper skal fortsætte deres arbejde de næste to år.
Hvordan vides endnu ikke

For kristendomskundskab / religion ser gruppen således ud
Lektor, cand.pæd. Peter Green Sørensen (Faggruppeleder)
Lektor, mag.art. Bjørg Bogisch
Lektor, cand.mag., master i medborgerskab Gabriella Dahm
Cand.mag., ph.d. Bo Digernes Stokholm
Lektor, cand.theol. Mona Høgh
Lektor, cand.mag., cand. theol. Hans Krab Koed
Lektor, ph.d. Johannes Adamsen

For almen dannelse/KLM ser det sådan ud:
Lektor, cand. mag. Per Holst-Hansen
Lektor, ph.d. Keld Skovmand

Grunden til, at der kun er to deltager her, er, at de indgår i en større gruppe omkring Lærerens grundfaglighed.

Hvor det har været ret uproblematisk for undervisningsfaget Kristendomskundskab / religion, har arbejdet været anderledes kompliceret for KLM

Bachelorwebsite

Bachelorwebsite samt præsentation af de bedste bachelorprojekter i 2012
Se www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laererprofessiondk/

Nyt censorkorps og møde i ministeriet, d. 25. april, 2013

Skærpelse af krav til kommende censorer
Der arbejdes på kriterier for beskikkelser

De kommende censorkorps – herunder specielt censorer til praktik og LG-området.
Generelt skal der peges på, hvilke kompetencer, der skal til for at være censorer i de forskellige fag. Der skal også ses på, om censorerne skal have censorkompetencer, inden de tiltræder, eller om det skal styrkes via censorkurser
Der skal også tilstræbes, at underviserne i læreruddannelserne sikres censur. Både at de beskikkes, og at de allokeres, når tid er.
Censorformandskabet anbefaler et antal censornæstformænd til LG begrundet i fagets størrelse og to eksaminer.
Spørgsmålet og problematikken om censordækning tages op med ministeriet ved næste møde

Årets tema

Ministeriet har ønsket, at man i censorberetningen arbejder med tværfaglighed og internationalisering
Der udarbejdes et forslag til hvad og hvordan, vi kan evaluere internationalisering og den internationale dimension i den nuværende læreruddannelse. Det tværprofessionelle i denne omgang droppes.

Vejledninger

Der vil blive lavet vejledninger til KLM og LG meget snart, så de er klar til eksamenstermin måske allerede i januar 2014.

Kontaktudvalget har holdt møder d. 9. januar og d. 20. marts 2013

Kontaktudvalget har især drøftet censorsituationens fremtid
Censorformandskabet skal lave udkast til kriterier, definition og plan for beskikkelse af censorer, dels for praktik (behov straks) og dels for den nye periode fra 2014 – 18.
Kommende praktikcensorer kan rekrutteres fra: Skoleledere, skoledirektører er, praktiklærere etc.

Den nye bachelorprojektdefinition fordrer nye kategorier af bachelorcensorer med særlige profiler:
1. Almen pædagogisk
2. Profil tema
3. Undervisningsfag -faglig

Endvidere arbejdes der på at skaffe internationale censorer efter behov og i konkrete sammenhænge. Gerne i praksissamarbejde med udlandet, jf. Eksamensbekendtgørelsen

Kontaktudvalget

Udvalget består af repræsentanter fra LLN (ledernetværket) og censorformandskabet:
Thorkild Rams, Elsebeth Jensen, Louise Thiim, samt Ove Outzen er lederrepræsentanter (LLN) og Maja Brandt Damkier, Hans Krab Koed, Helge Kastrup og Henrik Marxen er repræsentanter for censorformandskabet.

Survey

Den længe bebudede survey om tilfredshed med censurskema, sekretariat etc. kommer lige efter sommereksamen.