LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Generalforsamling d. 13. november 2012: Referat

Af Thomas Thomsen

LURF, Generalforsamling d. 13. november 2012
(afholdt Peter Holms Vej 27, København SV)

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Hans Krab Koed; Referent: Thomas Thomsen

2. Bestyrelsens beretning
(Se skriftlig beretning fra formanden)

Fra drøftelsen af beretningen

Medlemskommunikation
Irene opfordrer til også små artikler om fx undervisningsaktiviteter

Tværmoduler
 • Internt i LG eller eksternt?
 • Samarbejde med "to sprog"
 • KLM og pæd
 • KLM i samarbejde med undervisningsfag
 • UCSJ opfordres til at sende ideer til modulopbygning.
 • Nedenstående er forsøg på at vise hvordan UCSJ tænker…

Prezi der (forhåbentlig) giver overblik.
Eksempel på modul udarbejdet af Simon R. og Thomas. (Det er meget ufærdigt!)
Globalisering og etik modulerne vil blive eftersendt af Annette Haaber og Mona Høgh (til mailing-listen).
Forklaring på ideen i UCSJ. Et grundmodul i KLM hvor de basale problemstillinger bringes frem og de forskellige perspektiver som KLM fagligheden byder ind med. Efterfølgende en toning i forskellig retning (etiske lærer, globaliseret lærer, den medborgerskabsbevidste lærer eller den interkulturelle lærer). Obligatorisk tages om efteråret og de valgfrie toninger tages om foråret.

 • Hvem skal være censor i de tværfaglige moduler?

National faggruppe for LG
Ide: at få relevante censornæstformand med som høringspart i forhold til, hvem der indstilles
(LUPF og DSA med i denne henvendelse).

Udspillene til kompetencemål

KLM
 • Lakshmi: Søgt at bevare fagligheden, men omformulere den i kompetence logikken. Det har været påtvunget at skulle skære ned.  Tabt à fx medborgerskab som del af undervisningsfag
 • Bemærkninger, relevante for foreningens høringssvar? – Fra debatten:
 • Jess: forestillinger og myter i stedet for fortællinger i første vidensmål (en mere religionsfaglig terminologi i første vidensmål)
 • Lakshmi: Institut for Menneskerettigheder er med i høringen; kan styrke menneskerettigheders stilling i KLM.
 • Annette: for slapt med "forholde sig til" i forhold kompetence. Rettere "at kunne sikre". "Mere action i kompetencemålet".

  Kristendomskundskab/religion
 • "Begrundet gennemføre" trækkes frem som formulering
 • Sikre inklusion
 • Sikre det to-sprogede aspekt
 • Islam er gjort obligatorisk
 • Oparbejde evne til at kunne filosofere med børn.
 • Hvad med jødedom? (spørger Lakshmi)
 • Er det så sikkert at det er selvindlysende at jødedom er baggrund for kristendom og islam.
 • Kulturhistorisk har det også en pointe i faget stadigvæk.
 • Annika Hvithamar har været god at samarbejde med, idet hun har bidraget med gode faglige begreber

3. Kurser
Ambitionsniveauet? Måske satse på større kursus hvert andet år (lige år). Så et "generalforsamlingskursus" de andre år. - Knud anbefaler, at der drøftes et større kursus arrangeret i af bestyrelsen i 2014.
Et udspil vedr. stor-kursus året før i maj kunne være hensigtsmæssig, så man kan prioritere sin tid og kursusmidler efter det: altså udmelding i maj 2013 om kursus i efterår 2014.

4. Budget for 2013
Vi har fået ekstern kasserer: Erik Vangsted, Teglvej 2 B, 9800 Hjørring.
Michael fremlægger budget for 2013.
Indtægter: Kontingent fastholdes på 300,-. Udgifter: OK.
Budgettet vedtages i den form, der blev præsenteret

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
Jes er alligevel ikke parat til genvalg, modsat udmeldingen i indkaldelsen.  Det påtales overfor formanden, at der ikke ved generalforsamlingens begyndelse og dermed før en stor del af deltagere forlod mødet (for at rejse), blev informeret om dette.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Simon Renault stiller op og bliver valgt ind.
Lakshmi Sigurdsson genopstiller og bliver valgt ind.

Valg af suppleanter:
1.suppleant: Pia Rose Böwadt
2. suppleant: Britta Kornholt

7. Valg af to revisorer
Gabriella Dahm og Solveig Rostbøll bliver genvalgt (in absentia).

8. Eventuelt
EMU siden vedr. KLM à Irene, Dorete og Thomas tager kontakt i forhold til at få genoplivet siden.

Referent: Thomas Thomsen